Ha elfelejtetted a jelszavadat, vagy valamilyen okból nem tudsz belépni, rendszerünk a regisztrációnál megadott e-mail címed megadása után elküldi Neked a belépéshez szükséges információkat.

Kérjük, add meg e-mail címedet:

Tudj meg többet arról, akivel dolgozol.

Adatbázisunkban 2780 szolgáltató található.

Jelenleg 37 szolgáltatónak 29 felhasználó által adott 60 értékelését böngészheted.

Adatvédelem és adatkezelés

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési nyílvántartási szám: NAIH-78870/2014.


A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről

Az Adatvédelmi Szabályzat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek szigorú figyelembevétele mellett, az Ígydolgozik.hu weboldalon regisztrált tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Walking Sage Kft., mint az Ígydolgozik.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezet – a továbbiakban: Szolgáltató – a megadott adatokat a szükség szerint elvégzendő szerkesztési, moderátori és karbantartási munkálatok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználják, illetőleg kezeljék. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók által önkéntesen megadott adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

A jelen szabályok megalkotásánál célul tűztük ki, hogy az Ígydolgozik.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, illetve gépi feldolgozása során.

 

Adatkezelési Szabályzat


A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az adatközlés önkéntes, az adatközlő bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az info@igydolgozik.hu e-mail címre küldött levélben. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.


1. Fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja a regisztrációhoz szükséges adatait.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
Különleges adat:a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 

2. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során: 

- az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
- az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
- az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
- az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
- az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
- nem lehet gépi úton feldolgozni a különleges adatokat, így különösen a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, továbbá a bűnügyi személyes adatokat, kivéve, ha ezt törvény elrendeli,
- megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 


3. Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításának tényéről, az adatfeldolgozó igénybevételének tényéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 

4. Adatbiztonság:

A Szolgáltató, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. A Szolgáltató kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére.
 

5. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja:

Az Ígydolgozik.hu weboldal Felhasználói által megadott adatokat érintő adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. A regisztrációhoz szükséges adatok megadása a weboldal Adatkezelési Szabályzatának megismerése és elfogadása után lehetséges. A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az Ígydolgozik.hu oldal üzemeltetője kezelje.

A Felhasználók által megadott adatok kezelésének célja:
- Felhasználók megkülönböztetése, beazonosítása
- Felhasználói tevékenység moderálása
- Hatékony felvilágosítás és segítségnyújtás a Felhasználók részére
- A weboldal működése során felmerülő problémák hatékony kezelése

Az Ígydolgozik.hu weboldalon a Felhasználók által megadott adatokat kizárólag az Ígydolgozik.hu üzemeltetője, a Walking Sage Kft. kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat nem továbbítja.

A Felhasználó az általa közölt adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.


6. Adatvédelmi Irányelvek:

A Szolgáltató minden esetben felhívja a Felhasználó figyelmét az adatfelvétellel, adatrögzítéssel és adatkezeléssel kapcsolatos tényre. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről, továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Abban az estben, ha a Szolgáltató a Felhasználók regisztrációja során megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználókat tájékoztatja, és ehhez megszerzi előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.